Zaznacz stronę

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medytacjapopolsku.pl 

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym  www.medytacjapopolsku.pl , prowadzony jest na zlecenie ITEKOM Paweł Ciągło, ul. Akacjowa 42, 55-093 Kiełczów NIP: 8951352895, REGON: 931046702.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 3. Wszyscy Klienci są zobowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
 4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
 5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w dowolnym czasie, przechodząc na stronie internetowej Sklepu www.medytacjapopolsku.pl w zakładkę “Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
 7. Wszystkie  informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.medytacjapopolsku.pl odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient, akceptując Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru, za cenę i na warunkach określonych w opisie.

§ 2 Definicje

  1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
  1. Sprzedawca – ITEKOM Paweł Ciągło, ul. Akacjowa 42, 55-093 Kiełczów NIP: 8951352895, REGON: 931046702.
  2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklep
  4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.medytacjapopolsku.pl
  5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

   §3Kontakt ze Sklepem

   1. Adres korespondencyjny Sprzedawcy:  ITEKOM Paweł Ciągło /Medytacja- E-book/ ul. Wilczycka 57,  55-093 Kiełczów.
   2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@medytacjapopolsku.pl
   3. Numer telefonu Sprzedawcy: 737 773 837
   4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 80116022020000000528171639.

   §4 Wymagania techniczne

   Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

   1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej.
   2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
   3. Włączona obsługa plików cookies.
   4. Zainstalowany program FlashPlayer.

    §5 Informacje ogólne

    1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
    2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

     §6 Cena

     1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
     2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
     3. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
     4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

      §7 Zakładanie Konta w Sklepie

      1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, nazwisko, login, hasło.
      2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
      3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
      4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

       §8 Zasady składania Zamówienia

       1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie, Klient akceptuje treść Regulaminu.
       2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysyłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: www.medytacjapopolsku.pl poprzez przejście odpowiednich kroków w zakładce Sklep lub za pomocą poczty e-mail, na adres: sklep@medytacjapopolsku.pl
       3. W celu złożenia Zamówienia należy: 
       • Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).
       • Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny).
       • Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
       • Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
       • Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny) oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.
       • Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 9 pkt 3.

        §9 Oferowane metody dostawy oraz płatności

        1. Klient podczas zakupu produktów elektronicznych takich jak e-book czy dostęp do webinaru otrzyma odpowiedni link z możliwością pobrania produktu na wskazany podczas składania zamówienia adres e-mail w ciągu 72 godzin od daty zaksięgowania płatności.
        2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
        1. Przelewem, na rachunek bankowy – 80116022020000000528171639.
        2. Płatność online za pomocą platformy płatniczej Przelewy24.
        1. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia i poinformowanie Sprzedawcy o zamówieniu e-mailowo pod adresem: sklep@medytacjapopolsku.pl. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie nie zostaje przyjęte. W tytule płatności należy podać nazwę zamawianego produktu. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.
        2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

         §10 Wykonanie umowy sprzedaży

         1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 8 Regulaminu.
         2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
         3. W przypadku płatności dokonywanych przelewem za równoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest przesłanie linku umożliwiającego pobranie Produktu na podany przez Klienta w zamówieniu adres e-mail lub udostępnienie linku w Koncie Klienta na stronie www.medytacjapopolsku.pl w tym przypadku z datą udostępnienia linku, Umowa zostaje zawarta.
         4. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do trzech dni roboczych po otrzymaniu wpłaty na konto Sprzedawcy.
         5.  Produkt do pobrania przez klienta w udostępnionym linku będzie możliwy do 6-ciu miesiący od daty zakupu.

         §11 Reklamacja, prawo odstąpienia od umowy

         1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres e-mail: sklep@medytacjapopolsku.pl, lub pisemnie na adres: ITEKOM Paweł Ciągło /Medytacja- E-book/ ul. Wilczycka 57,  55-093 Kiełczów., z dopiskiem “Reklamacja”, w przypadku problemów z pobraniem zamówionego towaru lub gdy plik go zawierający okaże się uszkodzony.
         2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu, imię i nazwisko, nr zamówienia, a także sposób kontaktu z Klientem. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem, wykorzystując podane przez niego dane kontaktowe.
         3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie czternastu (14) dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia.
         4. Reklamacje zgłoszone po upływie trzydziestu dni kalendarzowych od dnia upływu terminu, w którym link umożliwiający jego pobranie został dostarczony, nie podlegają rozpatrzeniu.
         5. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu.
         6. Jednostronne rozwiązanie Umowy przez Klienta regulują obowiązujące przepisy prawne, z zastrzeżeniem, że Klient nie może odstąpić od Umowy, ani rozwiązać jej w inny sposób i rezygnuje z możliwości prawa do odstąpienia od umowy do 14 dni w momencie kiedy:
         • pobrał zamówiony Produkt.

         §12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

         1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
         2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
         1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
         2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
         3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

          §13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

          1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
          2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
          3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
          1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
          2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
          1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
          2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

           §14 Postanowienia końcowe

           1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
           2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem.
           3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
           4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
           5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są Przelewy24.
           6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
           7. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
           8. Obowiązuje zakaz rozpowszechniania i udostępniania zakupionych produktów osobom trzecim.

           § 15 Zapis o ochronie danych osobowych


           1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

           2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
           umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).